Regulamin rejestracji domen

I Definicje

 1. Operatorem jest Karmac, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Karmac w Komornikach przy ulicy Poznańskiej 139 na podstawie wpisu do ewidencji nr 3796/2007.
 2. Użytkownikiem jest podmiot lub osoba fizyczna zlecająca Operatorowi świadczenie usługi hostingowej, poprzez wypełnienie i wysłanie zamówienia w formie elektronicznej na stronach Operatora.
 3. Domena to alfanumeryczny, unikalny ciąg znaków wraz z końcówką oddzieloną kropką.
 4. Rejestracja domeny oznacza dodanie domeny z serwerami nazw w głównej strefie odpowiadającej danej końcówce domeny.
 5. Transfer domeny oznacza przeniesienie obsługi domeny, czyli pełnomocnictwa i rozliczeń finansowych do innego podmiotu niż Karmac.

II Zamówienie domeny

 1. Składając zamówienie, Użytkownik równocześnie akceptuje wszystkie punkty niniejszego regulaminu i zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez firmę Operatora wyłącznie w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133 z 1997r.)z poz. zm.
 2. Zamawiając usługę hostingową, użytkownik oświadczą, że nazwa, którą wybrał nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Operatora.
 3. Użytkownik oświadcza, że wszystkie dane, które zostały podane w zamówieniu są prawdziwe, zgodne ze stanem faktycznym.
 4. Jeżeli Operator w ciągu 10-ciu dni od momentu złożenia zamówienia nie odnotuje przelewu, zamówienie zostanie anulowane.
 5. Odnotowanie przelewu na kwotę zgodną z zamówieniem na koncie bankowym Operatora spowoduje rejestracje domeny na odpowiedni okres. Operator zobowiązany jest do wystawienia rachunku w ciągu 7 dni.
 6. Zamawiając usługę Użytkownik upoważnia Operatora do wysyłania pocztą informacji na temat oferty Operatora.

III Przedłużanie usług

 1. Na 30, 14 i 7 dni od daty wygaśniecia usługi, Użytkownik będzie informowany o płatności poprzez pocztę elektroniczną.
 2. Dokonanie wpłaty na konto bankowe Operatora jest równoznaczne z przedłużeniem usługi.
 3. Po odnotowaniu wpłaty zgodniej z cennikiem Operatora, Operator odpowiednio przedłuży usługę i w ciągu 7 dni wystawi rachunek.
 4. Po minięciu terminu płatności, następuje zablokowanie dotąd świadczonych usług przez Operatora.
 5. Brak wpłaty do 21 dni po terminie płatności spowoduje usunięcie domeny.

IV Rozliczenia finansowe

 1. Operator zastrzega prawo do zmiany cen oraz parametrów świadczonych usług.
 2. Zmiana cen w trakcie trwania umowy nie zobowiązuje Użytkownika do uiszczania dodatkowych wpłat, a Operatora do zwrotów
 3. Kwoty płatności, ustalane na podstawie cennika Operatora.

IV Odpowiedzialność i prawa Użytkownika

 1. Obowiązkiem Użytkownika jest aktualizowanie , w razie jakichkolwiek zmian i powiadamianie Operatora o aktualnych danych kontaktowych. Modyfikacje można wykonywać poprzez Panel Klienta http://panel.karmac.pl.
 2. świadczona usługa przez Operatora nie może być wykorzystana przez Użytkownika:
  • niezgodnie z Polskim i miedzynarodowym prawem,
  • do propagowania treści uznanych za pornograficzne, erotyczne, warezowe,
  • w celu godzenia wartości kultu religijnego,
  • do rozpowszechniania plików miltimedialnych oraz z innymi danymi w sposób łamiący prawo autorskie,
  • do propagowania wirusów i SPAMu,
  • w sposób godzący prawa i dobre imię osób trzecich oraz Operatora.
 3. Obowiązkiem Użytkownika jest terminowe regulowanie płatności według ustaleń.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki korzystania z usług świadczonych przez Operatora.
 5. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z utrzymywania domeny, jednak nie przysługuje mu prawo do zwrotu nadpłaconej kwoty za rejestracje domeny.

V Odpowiedzialność i prawa Operatora

 1. W przypadku nieudanej rejestracji domeny, Operator zobowiązany jest do zwrotu wpłaconej kwoty na konto Użytkownika.
 2. Całkowita kwota wszelkich roszczeń finansowych Użytkownika wobec Operatora nie może przekraczać kwoty rejestracji domeny.
 3. Operator ma prawo do zaprzestania świadczenia usług Użytkownikowi w przypadku łamania niniejszego regulaminu przez Użytkownika.

VI Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje ze strony Użytkownika spowodowane nieprawidlowym świadczeniem usług przez Operatora, powinny być wysyłane w formie pisemnej, pod wygorem nieważności, na adres: Karmac, ul. Poznańska 139, 62-052 Komorniki.
 2. Reklamacja musi zawierać conajmniej:
  • identyfikator Klienta,
  • dane rachunkowe Użytkownika,
  • typ zakupionej usługi,
  • zarzuty Użytkownika.
 3. Operator zobowiązany jest do ustosunkowania sie do reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania, wyrażając swoją opinię wraz z uzasadnieniem. W przypadku potrzeby dodatkowych informacji, Operator zobowiązany jest w ciągu 14 dni od momentu otrzymania reklamacji poinformować Użytkownika o takiej konieczności.
 4. Klient może dochodzić roszczeń wobec Operatora na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

VII Postanowienia końcowe

 1. Operator ma prawo do zmiany regulaminu rejestracji domen internetowych, informując o tym jednocześnie na swoich stronach internetowych.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Operatora.
MASZ PYTANIA? | Skontaktuj się z nami. Rozwiejemy Twoje wątpliwości, doradzimy, pomożemy.