Regulamin hostingu

I. Definicje

 1. Operatorem jest Karmac, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Karmac w Komornikach przy ulicy Poznańskiej 139 na podstawie wpisu do ewidencji nr 3796/2007.
 2. Użytkownikiem jest podmiot lub osoba fizyczna zlecająca Operatorowi świadczenie usługi hostingowej, poprzez wypełnienie i wysłanie zamówienia w formie elektronicznej na stronach Operatora.
 3. Hosting to miejsce udostępnione na serwerze Operatora na strony WWW oraz pocztę e-mail Użytkownika.

II. Warunki rejestracji w systemie.

 1. Rejestracja kont odbywa się wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na naszych stronach.
 2. Podczas rejestracji konta Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Celowe podanie niepoprawnych danych upoważnia administratora do usunięcia konta nawet po dokonaniu opłaty za usługi hostingowe.
 3. Warunkiem koniecznym do udostępnienia serwera jest zaakceptowanie treści regulaminu. Nieprzestrzeganie postanowień wynikających z regulaminu stanowi podstawę do zablokowania dostępu do serwera. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu nie będą rozpatrywane.
 4. Wszelkie zmiany w regulaminie i inne informacje publikowane na stronie internetowej lub przesyłane pocztą elektroniczną na adres korespondencyjny.
 5. Aktywacja konta następuje po dokonaniu wpłaty na rachunek bankowy Operatora, konto zostaje aktywowane na okres za jaki został uiszczony abonament. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy osób trzecich (banki, poczta, operatorzy domen itp.).
 6. Wysyłając formularz zamówienia Użytkownik równocześnie akceptuje wszystkie punkty niniejszego regulaminu i zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez Operatora wyłącznie w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochwonie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133 z 1997r.) z poz. zm.

III. Warunki korzystania z Serwera

 1. Abonent zobowiązuje się do utrzymania w poufności haseł dostępu oraz dołożenie najwyższej staranności w celu uniemożliwienia dostępu do serwera osobom nieupoważnionym. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności gdy Abonent lub osoba trzecia poniesie szkodę na skutek działań Użytkownika lub osób korzystających z haseł Użytkownika, chociażby w sposób nieuprawniony. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za poczynania swoich użytkowników.
 2. Udostępnianie kupowanych usług osobom trzecim do używania jest traktowane jako naruszenie niniejszego Regulaminu i może być przyczyną natychmiastowej dezaktywacji zakupionych usług bez prawa do zwrotu jakichkolwiek wpłat.
 3. Zabronione jest przechowywanie i udostępnianie stronom trzecim programów, plików multimedialnych, własności intelektualnej do których nie posiada się praw autorskich, zamieszczanie treści pornograficznych oraz niezgodnych z polskim prawem. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za dane i treści zawarte na swoim koncie.
 4. Działanie na szkodę Operatora lub innych korzystających z dostępu (wysyłanie spamu) stanowi naruszenie Regulaminu i uprawnia dostawcę do zablokowania dostępu wraz z wszystkimi konsekwencjami.
 5. Operator nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych, opóźnień w otrzymaniu lub przesłaniu spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłowością transmisji oraz na skutek takich okoliczności jak: awaria łączy telefonicznych i transmisyjnych, (w tym międzynarodowych) przyczyn o charakterze siły wyższej (pożar, powódź, huragan, trzęsienie ziemi, strajk i inne będące poza kontrolą Operatora), okoliczności powstałych z winy Abonenta (dostęp do konta niepowołanych osób, złe zabezpieczenie skryptów itp.).
 6. Zabrania się działania na szkodę pozostałych użytkowników serwera (nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera lub obciążanie procesora).
 7. Operator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług Abonentowi, który uiścił opłatę abonamentową oraz poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem o zaistniałej konieczności czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług.
 8. Zgłoszenie nieprawidłowości w działaniu usług wymagają zachowania formy pisemnej poprzez e-mail na adres kontaktowy Biura Obsługi Klienta.
 9. Operator gwarantuje dostęp do serwera na poziomie powyżej 99%, w przypadku dłuższych przerw będą stosowane zniżki na abonament za odpowiednie miesiące.
 10. Operator zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwera przez okres 1 do 4 dni w roku kalendarzowym z przyczyn technicznych lub konserwacyjnych

IV. Zakończenie współpracy

 1. Umowa między Operatorem a Abonentem wygasa po upływie okresu za jaki został opłacony abonament usługi i wymaga pisemnej rezygnacji z usług. Abonent może zrezygnować z usług w dowolnym momencie, godząc się na stratę wniesionej opłaty abonamentowej.
 2. Jeśli konto wykorzystywane jest niezgodnie z Regulaminem, Operator ma prawo do rozwiązania umowy bez zwrotu wniesionej opłaty abonamentowej.
 3. Opertator zastrzega sobie prawo do odmówienia świadczenia usług bez podania przyczyny, zwracając proporcjonalne koszty serwera.

V. Postanowienia końcowe

 1. Kupujący, w momencie rejestracji usługi, potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu na świadczenie usług hostingowych.
 2. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji usług będą rozstrzygane przez właściwy sąd.
MASZ PYTANIA? | Skontaktuj się z nami. Rozwiejemy Twoje wątpliwości, doradzimy, pomożemy.